Regulamin

Dla uczestników Śląskiego Festiwalu Fantastyki „Cosmicon”

 1. Cosmicon, zwany dalej Imprezą, jest festiwalem oraz cyklem wystaw mających na celu poszerzanie i utrwalanie wiedzy związanej z tematyką historii informatyki, maszyn liczących, komputerów, gier elektronicznych, mechanicznych i nie mechanicznych.
 2. Organizatorem Imprezy jest Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Chorzowie, przy al. Planetarium 4, zwane dalej Planetarium.
 3. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która przebywa na terenie, na którym odbywa się Impreza. Przebywanie na terenie, na którym odbywa się Impreza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w jej uczestnictwie ze wszystkimi następstwami, w szczególności wynikającymi z niniejszego regulaminu i jest równoznaczny z wyrażeniem zgody i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 5. Utrwalanie wizerunku dotyczy:
  1. ujęć ogólnych, na których wizerunki osób stanowią jedynie szczegół całości i usunięcie ich wizerunku nie zmienia charakteru ujęcia ani też sposobu przedstawienia jego problematyki,
  2. ujęć dedykowanych, na których wizerunek danej osoby czy też osób jest elementem kluczowym takiego ujęcia, w szczególności, gdy dane osoby pozowały do ujęcia.
 6. Uczestnik Imprezy z chwilą wejścia na teren, na którym odbywa się Impreza wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Planetarium jego wizerunku utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na głównej stronie internetowej Planetarium, a także na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych Planetarium oraz podmiotów z nim współdziałających w zakresie organizacji wydarzenia oraz w zakresie informacji o wydarzeniu, a także w wytworzonych przez Planetarium lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej), rozpowszechnianych przez Planetarium w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalności statutowej oraz pozastatutowej.
 7. Przebywający na terenie Imprezy prawni opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej utrwalonego na podstawie, w sposób i w celach opisanych w pkt.6.
 8. W przypadku utrwalania, rozpowszechniana wizerunku konkretnej osoby lub kilku konkretnych osób, tj. w przypadku, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2) a nie samej Imprezy, zbierana będzie dla realizacji tego celu oddzielna zgoda i dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO.
 9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuje się Uczestników, że:
 10. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika, z siedzibą w Chorzowie przy al. Planetarium 4;
 11. Dane osobowe Uczestnika w postaci jego wizerunku, o którym mowa w szczególności w pkt 5 ppkt 2) przetwarzane będą w celu promocji Imprezie na stronie internetowej Planetarium, a także w mediach, w tym w intrenecie w mediach społecznościowych oraz publikacjach o działalności Planetarium – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 7 niniejszego Regulaminu;
 12. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, oraz upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
 13. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), trzeciego; pozostałe dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
 14. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
 15. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 16. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie;
 18. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.
 19. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie https://www.cosmicon.pl/ oraz zostanie wywieszony na Imprezie w widocznym dla Uczestników miejscu

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 650).